I have knowledge/ Em có tri thức

Em có kiến thức, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, và sẵn sàng sử dụng kiến thức của mình vì mục đích chung của cộng đồng.

I have knowledge, the ability to apply knowledge to practice, and am ready to use my knowledge for the benefits of the community.

 

I have virtues/ Em có nhân cách

Em có đạo đức, luôn suy nghĩ và hành động dựa trên những giá trị và nguyên tắc của mình, và luôn có ý thức hoàn thiện bản thân.

I have morals, always think and act according to my values and principles, and constantly strive to perfect myself.

 

I have a global mindset/ Em có tư duy toàn cầu

Em nhận thức được các vấn đề toàn cầu, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, và có ý thức hành động vì những mục tiêu chung của thế giới.

I am aware of global issues, respect different cultures, and act toward common global goals.

 

I have a strong sense of national identity/ Em hiểu và trân trọng bản sắc dân tộc

Em có kiến thức về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, và có ý thức giữ gìn và phát huy những nét đẹp của truyền thống dân tộc.

I have knowledge of Vietnam’s culture, country, and people, and always strive to preserve and promote the fine traditions of Vietnam.

 

I can think critically and creatively / Em có tư duy phản biện và tư duy sáng tạo

Em không coi bất cứ điều gì trong học tập và cuộc sống là điều hiển nhiên. Em luôn suy nghĩ về tính hợp lý của những điều đó hoặc nhìn chúng dưới một lăng kính khác để tìm ra những điều mới lạ.

I never accept anything as is in school and in life. I always question their logics or look at them from a fresh perspective to conceive of something new.

 

I have a strong sense of well-being/ Em hiểu và trân trọng bản thân

Em nhận thức được rằng một người chỉ có thể hạnh phúc khi có đủ sức khỏe tinh thần và thể chất. Em ý thức được trách nhiệm của bản thân và luôn nỗ lực hoàn thiện kỹ năng cảm xúc-xã hội, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, và tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe.

I am aware that we can only be happy when we have both physical and emotional well-being. I understand my responsiblity and proactively take actions to hone my social and emotional skills, maintain a balanced diet, as well as exercise to improve my own health. 

Về chúng tôi